Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Podmiotowe: Alt + 3
 • Mapa Witryny: Alt + 4
 • Przejdź do treści strony: Alt + 5
BIP

Majątek

Podstawa zarządzania majątkiem

Szpital samodzielnie gospodaruje przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Rady Powiatu Kędzierzynie-Koźlu oraz majątkiem własnym (zakupionym) lub otrzymanym.

Wartość majątku szpitala określają:

 • fundusz założycielski,
 • fundusz zakładu.

Wniesienie majątku Szpitala lub przysługującego mu do niego prawa w formie aportu do spółek, jego przekazanie fundacji lub stowarzyszeniu, które wykonują działalność leczniczą, jest zabronione.

Fundusz założycielski stanowi wartość wydzielonej Szpitalowi części mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Fundusz zakładu stanowi wartość majątku samodzielnego Szpitala po odliczeniu funduszu założycielskiego.

Fundusz zakładu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zwiększa się o:

 

 • zysk netto,
 • kwoty zwiększenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tych aktywów,
 • kwoty środków pieniężnych przekazane na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, o którym mowa w art. 59 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2011 Nr. 112 Poz. 654 z póź. zm.)

 

Fundusz zakładu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zmniejsza się o:

 • stratę netto,
 • kwoty zmniejszenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tych aktywów,

O podziale zysku decyduje dyrektor zakładuZespołu, po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej. Gospodarka finansowa prowadzona jest w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązania na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej i statutu zakładu. Podstawą gospodarki zakładu jest plan finansowy ustalony przez dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej. Szpital prowadzi rachunkowość na zasadach określonych przez odrębne przepisy, w tym przepisów ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe szpitala podlega weryfikacji sprawdzającej jego rzetelność i prawidłowość stosownie do obowiązujących przepisów prawa. Organem zatwierdzającym sprawozdanie finansowe szpitala w rozumieniu ustawy o rachunkowości jest organ założycielski. Rokiem obrachunkowym szpitala dla celów sprawozdawczości finansowej oraz dla celów podatkowych jest rok kalendarzowy. Szpital jest utrzymywany z wpływów pochodzących z realizacji umów zawartych na wykonywanie usług medycznych z dysponentami środków publicznych i niepublicznych.

Zespół może uzyskiwać środki finansowe: 

 1. z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych w szczególności na zlecenie:
  • Wojewody Opolskiego lub innych organów uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów,
  • osób objętych ubezpieczeniem innym niż ubezpieczenie społeczne,
  • instytucji ubezpieczeniowych,
  • zakładów pracy, organizacji społecznych i innych instytucji,
  • innych zakładów opieki zdrowotnej,
  • osób fizycznych nie objętych ubezpieczeniem lub za świadczenie nie przysługujące w ramach ubezpieczenia,
 2. na realizację zadań i programów zdrowotnych,
 3. z wydzielonej działalności gospodarczej określonej w statucie,
 4. z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego.

Zespół może otrzymywać środki publiczne z przeznaczeniem na:

 • realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych oraz promocji zdrowia, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań,
 • remonty,
 • inne niż określone w pkt 1 inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego,
 • realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), lub innych niż wymienione środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
 • cele określone w odrębnych przepisach oraz umowach międzynarodowych,
 • realizację programów wieloletnich,
 • pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.

Szpital może dokonać zakupu lub przyjąć darowiznę nowej aparatury i sprzętu medycznego za zgodą organu założycielskiego.

Zbycie aktywów trwałych Szpitala, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie za zgodą organu założycielskiego.

Zespół może otrzymywać środki publiczne na zadania, o których mowa w ust. 17 pkt. 1 – 3, w zakresie, w jakim realizacja tych zadań służy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Majątek szpitala

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Majątek szpitala [ 4 ]
DN124(1). Majątek zakładu - stan na dzień 31 Grudnia 2013 DN124(1). Majątek zakładu - stan na dzień 31 Grudnia 2013
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 355
2014-12-11 14:56
Katowice IntraCOM
55.87KB
DN124(1). Majątek zakładu - stan na dzień 31 Grudnia 2012 DN124(1). Majątek zakładu - stan na dzień 31 Grudnia 2012
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 283
2014-12-11 14:56
Katowice IntraCOM
56.25KB
DN124(1). Majątek zakładu - stan na dzień 31 Grudnia 2011 DN124(1). Majątek zakładu - stan na dzień 31 Grudnia 2011
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 281
2014-12-11 14:55
Katowice IntraCOM
55.93KB
DN124(1). Majątek zakładu - stan na dzień 31 Grudnia 2010 DN124(1). Majątek zakładu - stan na dzień 31 Grudnia 2010
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 279
2014-12-11 14:55
Katowice IntraCOM
51.92KB

Redakcja strony: MajątekRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3889

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl