Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Podmiotowe: Alt + 3
  • Mapa Witryny: Alt + 4
  • Przejdź do treści strony: Alt + 5
BIP

Archiwum

Dokumentacja medyczna pacjenta jest zakładana przy jego przyjęciu i przechowywana w sposób uniemożliwiający do niej dostęp osobom nieupoważnionym.

Archiwizowanie

Dokumentacja medyczna pacjenta hospitalizowanego jest przekazywana z oddziału do działu statystyki, która po dokonaniu rejestracji przekazuje ją do archiwum szpitala. Obowiązujące przepisy nakładają od 2003 roku przechowywanie dokumentacji przez 20 lat, w przypadku zgonu pacjenta 30 lat. SPZOZ w Kędzierzynie - Koźlu posiada archiwa medyczne i pracownicze od 1998. Wcześniejsza lata tylko te które nie zostały zniszczone w wyniku powodzi 1997 roku.

Udostępnianie

Udostępnianie dokumentacji medycznej znajdującej się w archiwum odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2009.52.417). Za wydanie kopii dokumentacji medycznej pobierane są opłaty wynikajace z art.28 cyt. ustawy. SPZOZ w Kędzierzynie - Koźlu jako podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. (art. 26 ust. 1 ustawy)

Udostępnianie dokumentacji na wniosek pacjenta odbywa się w dni robocze w godz. od 10.00 do 13.00 w pok. nr 11 budynku Dyrekcji SPZOZ w K-Koźlu przy ul. 24 Kwietnia 5.

Redakcja strony: ArchiwumRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1831

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl